Osvoji put u Katar!

Kupi Jamnicu od 1 l staklo jer tebe i ekipu čeka nogometno putovanje sa smještajem.

Broj računa šalji SMS-om ili scrollaj dolje i ispuni obrazac za prijavu

Kupi najmanje 1L Jamnice u staklenoj boci i pošalji SMS sadržaja JAMNICA, broj računa, ime i prezime, adresa na 60777 (2,40 kn/0,32€ SMS) ili se prijavi na www.jamnica.hr

 

Nagradna igra traje od 2.9 do 16.10.2022.

Nagrada

Povratna avionska karta
Smještaj u Katru
Posjet dvije utakmice reprezentacije
Razgledavanje Katra za 4 osobe

Dobitnik nagradne igre vodi na put u Katar svoja 3 prijatelja ili člana obitelji.

Prijava računa

Pobjednik prvog kruga nagradne igre

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), društvo BBDO Zagreb d.o.o., Šoštarićeva 10, Zagreb, OIB: 39157666333, koje zastupa direktor Luka Duboković u ime društva JAMNICA plus d.o.o., Getaldićeva 3, Zagreb, OIB: 02233362849 (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Jamnica te vodi u Katar"

Članak 1.
Priređivač priređuje nagradnu igru „Jamnica te vodi u Katar" (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) u cilju promocije i unapređenja prodaje proizvoda robne marke Jamnica, 1L staklena boca, a odvija se na svim prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.
Nagradna igra se održava u razdoblju od 2.9.2022. do 16.10.2022. U nagradnoj igri dodjeljuje se jedna nagrada koja uključuje aranžman za 4 osobe. Nagrada se sastoji od aranžmana koji uključuje povratnu avionsku kartu, smještaj u Katru, posjet dvije utakmice reprezentacije i organizirano razgledavanje Katra za četiri osobe. Dobitnik nagradne igre vodi na put u Katar svoja 3 prijatelja ili člana obitelji.

Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama www.jamnica.hr dana 14.06.2022.

Članak 4.
Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju svi državljani Republike Hrvatske.

Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom 1L staklene boce Jamnica na bilo kojem prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj ili na e-commerce web stranici bilo kojeg trgovačkog društva registriranog u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2.9.2022. do 16.10.2022. te slanjem poruke s ključnom riječi JAMNICA, brojem računa, imenom i prezimenom te adresom na broj 60777 npr. JAMNICA, 17605/1210/1, Ivana Horvat, Ilica 1, 10000 Zagreb ili upisom broja računa u obrazac na www.jamnica.hr. Cijena SMS poruke je 2,40 kn/0,32€ SMS (PDV uključen). U nagradnoj igri će sudjelovati sve SMS poruke i upisi broja računa zaprimljeni na način kako je to opisano u Članku 8. SMS poruke i upisi broja računa pristigli nakon tog datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri, a priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave te neispravnost mobilnih uređaja.

Operator SMS usluge je New Level d.o.o. Zagreb, Badalićeva 31, Zagreb, OIB: 99200431992 (u daljnjem tekstu: Izvršitelj).

Članak 5.
Svaki Sudionik na navedeni broj može poslati neograničen broj SMS poruka i upisati broj računa u obrazac na www.jamnica.hr, no s različitim brojem računa kao dokazom o kupnji. Svaka prijava (s različitim brojem računa) je prilika za osvajanje nagrade. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste osobe, ta će prijava biti proglašena nevažećom. U slučaju da isti broj računa bude poslan od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri, imat će samo prvi Sudionik koji je prijavio takav broj računa. Ako Sudionik prijavi djelomičan ili nepotpun broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri računa te mu se neće dodijeliti nagrada. Kupnja jedne litre Jamnice u staklenoj boci na jednom (istom) računu osigurava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri. Prijava za sudjelovanje u nagradnoj igri bit će potvrđena od strane Izvršitelja SMS porukom. Sudionici nagradne igre moraju do kraja čuvati račun te ga na zahtjev organizatora nagradne igre i pokazati. Nagrada se može preuzeti samo uz predočenje računa, poslanog u SMS poruci dobitnika ili putem upisa broja računa u obrazac na www.jamnica.hr. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Članak 6.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, zaposlenici Jamnica plus d.o.o. te njihove uže obitelji.

Članak 7.
Fond nagrada za Nagradnu igru sastoji se od: 1 x aranžman za ekipu/obitelj od 4 člana (aranžman uključuje: povratnu avionsku kartu, smještaj u Katru, posjet dvije utakmice reprezentacije i organizirano razgledavanje Katra za četiri osobe) Ukupna vrijednost nagrade iznosi 160.000,00 kn/ 21.235,65€ (cijena je s PDV-om). Nagrada nije zamjenjiva za novac niti za druge nagrade.

Članak 8.
Izvlačenje nagrada održat će se u prostorijama Priređivača na adresi, Šoštarićeva 10, Zagreb i to prema sljedećem rasporedu: Izvlačenje i objava dobitnika nagradne igre obavit će se 18. 10. 2022. Izvlačenje dobitnika provest će se računalnim putem, slučajnim odabirom iz baze primljenih SMS poruka i upisanih brojeva računa u obrascu na www.jamnica.hr. U slučaju da izvučena SMS poruka ili upisani broja računa u obrascu na www.jamnica.hr ne sadržava sve podatke iz članka 4. ovih pravila ili da sadrži pogrešne ili nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga SMS poruka ili drugi upisani broj računa. Povjerenstvo za izvlačenje (tri predstavnika Priređivača i Izvršitelja) i javni bilježnik će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti zapisnik o podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve sudionike Nagradne igre. Dobitnici će biti objavljeni na www.jamnica.hr prema rasporedu izvlačenja koji je opisan na početku Članka 8.

Članak 9.
Dobitnici će biti obaviješteni pismeno ili telefonom o dobitku i načinu preuzimanja nagrade u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Dobitnici preuzimaju nagradu u roku od 30 dana od dana primitka pisane ili telefonske obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne podignu u navedenom roku priređivač ih je dužan ponovno u roku od osam dana od isteka roka obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam dana, a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. U slučaju da nagrada ostane nepodijeljena, postupit će se sukladno odredbama Zakona o igrama na sreću.

Članak 10.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici pristaju na objavu njihovih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru.

Članak 11.
Trenutkom preuzimanja nagrade odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku nagrade. Komisija će zapisnički utvrditi je li dobitnik preuzeo nagradu u označenom roku te će protekom tog roka utvrditi da je Nagradna igra okončana.

Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.
Nagradna igra može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web-stranice.

Članak 14.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo financija i budu objavljena na web-stranici www.jamnica.hr

Privatnost i zaštita podataka

Članak 15.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnik nagradne igre, njihovi osobni podaci (ime i prezime) javno objave na internetskoj stranici www.jamnica.hr, bez ograničenja.

Članak 16.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici izričito dopuštaju da Priređivač obrađuje, objavljuje i pohranjuje njihove osobne podatke (kao što su ime i prezime i broj telefona) koje je dobio od samih sudionika u ovoj nagradnoj igri i koji će biti objavljeni na internetskoj stranici nagradne igre sukladno Pravilima nagradne igre „Jamnica te vodi u Katar". Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovom nagradnom igrom Priređivač će čuvati u skladu s Općom uredba o zaštiti podataka (EU) 216/ 679. Osobne podatke sudionika Priređivač će čuvati u trajanju od 4 mjeseca, a osobne podatke dobitnika u trajanju od 5 godina od dana završetka nagradne igre. Sudionik nagradne igre slobodan je u svakom trenutku povući svoju suglasnost za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka i prihvaća da povlačenje suglasnosti može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač će osobne podatke koje dobije od sudionika nagradne igre upotrebljavati za sljedeće svrhe: - provedbu nagradne igre; - kontaktiranja sudionika putem telefona radi obavijesti o dobitku nagrade i dostavi nagrade - objavu dobitnika na internetskoj stranici nagradne igre

Članak 17.
Sudionici nagradne igre imaju pravo dobiti informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, zatražiti ispravak, dopunu ili brisanje svojih osobnih podataka te uložiti prigovor na obradu.

Članak 18.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 19.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

KLASA: UP/I-460-02/22-01/352
URBROJ: 513-07-21-01-22-2
Zagreb, 29. kolovoz 2022.