Pravila nagradnog natječaja: Jamnica Botanica te vodi na CineLady

Članak 1. Priređivač nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja 'Jamnica Botanica te vodi na CineLady!' (u daljnjem tekstu: Natječaj)  je JAMNICA plus d.o.o. (dalje u tekstu: Organizator), adresa: Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, OIB: 02233362849.

Članak 2. Svrha nagradnog natječaja

Natječaj se provodi u svrhu promocije proizvoda i usluga Organizatora.

Članak 3. Trajanje nagradnog natječaja i područje priređivanja i provođenja Natječaja

Natječaj traje od 9.10. do 12.10.2020. u 23:59h Organizator zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja Natječaja. Natječaj se priređuje i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Članak 4. Područje promocije

Natječaj se može odvijati neograničeno na internetskoj stranici jamnica.hr, društvenim mrežama, drugim medijima, degustacijama, promocijama ili bilo kojoj drugoj fizičkoj ili virtualnoj lokaciji prema odabiru Organizatora.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi punoljetni građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji prihvaćaju Pravila nagradnog natječaja. Maloljetne osobe ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju radnici Organizatora, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6. Kako sudjelovati u nagradnom natječaju

U natječaju 'Jamnica Botanica te vodi u CineLady!' mogu sudjelovati korisnici koji na Instagram profilu @jamnica_1828 pronađu Instagram objavu, zatim putem komentara daju svoj kreativan odgovor na nagradno pitanje 'Ispričaj nam svoju najdražu anegdotu iz kina'.

Objave kreativnih odgovora u obliku komentara na pitanje 'Ispričaj nam svoju najdražu anegdotu iz kina' iz stavka 1. ovog članka koje objave sudionici Natječaja, Organizator je ovlašten objaviti putem story-a ili objave na svom Instagram profilu za vrijeme i 15 dana nakon trajanja Natječaja.

Sudjelovanjem u Natječaju, Sudionik je suglasan da prihvaća Pravila natječaja i tekst izjave koja se kao sastavni dio ovih Pravila nalazi kao privitak Pravila.

Od svih važećih prijava, komisija Organizatora izabrat će dobitne prema sljedećim kriterijima: originalnost i kreativnost.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaja neograničenim brojem prijava.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) neće se razmatrati.

Sudionik pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da je ovlašteni i isključivi nositelj svih autorskih prava kreativnog odgovora objavljenog za potrebe sudjelovanja u Natječaju.

Za bilo kakvu moguću štetu trećima nastalu objavom kreativnog odgovora od strane Organizatora odgovarat će Sudionik.

Odgovori za koje postoji sumnja da nisu autorske ili da su preuzete s internetskih stranica ili drugih izvora, Organizator je ovlašten isključiti iz natječaja.

Članak 7. Odricanje od prava

Sudionik nije ovlašten potraživati nikakvu naknadu povezanu sa sudjelovanjem u Natječaju, korištenjem softvera, upotrebom web stranica i ostalim aktivnostima povezanima s Natječajem, osim one propisane ovim Pravilima. Organizator zadržava pravo da dobitniku ne dodijeli nagradu i sve ostale aktivnosti predviđene za dobitnika, ako dobitnik odbije pisanom izjavom prihvatiti odredbe ovih Pravila.

Članak 8. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima: 

  1. Ako prijave nisu u skladu s definiranim smjernicama natječaja.
  2. Ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.
  3. Ako autor odabranog kreativnog odgovora ne dostavi potpune osobne podatke nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 48 sata.
  4. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-4. neće biti posebno obaviješteni o  diskvalifikaciji.

Članak 9. Komunikacija sa Sudionicima

Prihvaćanjem ovih pravila Sudionik pristaje biti obavještavan e-mail porukama o tijeku ovog Natječaja kao i o drugim informacijama iz ponude Organizatora. Sudionik se u svakom trenutku može odjaviti s liste primatelja e-mail poruka odgovorom na e-mail poruku.

Članak 10. Fond nagrada

Sudionicima koje komisija Organizatora odabere kao dobitnike dodjeljuju se sljedeće nagrade:

Nagrada

Količina

dvije ulaznice za premijeru filma "Ava" u Cinestar kinima

2


Nagradu je moguće iskoristiti najkasnije do 15.10.2020.

Sudionici u Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima.

Članak 11. Odabir i objava dobitnika nagradnog natječaja

Nagrađeni mogu biti samo sudionici koji su sudjelovali u natječaju i koji su ostvarili uvjete navedene u članku 5. pod pretpostavkom da se radi o ispravnim prijavama sukladno članku 6. Konačni popis svih Sudionika koji osvajaju nagradu, bit će objavljena na web stranici organizatora, a datum objave je najkasnije 13. listopada 2020.

Članak 12. Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinuti

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na web stranici Organizatora (www.jamnica.hr).

U slučaju da se nagrade navedene u članku 10. ovih Pravila dobitnicima ovog nagradnog natječaja ne mogu dodijeliti zbog okolnosti koje se mogu podvesti pod pojam više sile, Organizator zadržava pravo istima dodijeliti druge (zamjenske) nagrade jednake vrijednosti.

Članak 13. Način preuzimanja nagrada

Dobitnici će obavijest o nagradi dobiti putem Instagram direktne poruke, e-maila ili telefonski s pozivom da potvrde svoje podatke i dolazak u roku od 24 sata od objave dobitnika.

Ako Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnikom u roku od 48 sata od objave dobitnika, dobitnik gubi pravo na nagradu. Nagrada je prenosiva na treću osobu uz prethodnu najavu Organizatoru. 

Članak 14. Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i odgovor mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 15. Pravila

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na Jamnica web stranici (www.jamnica.hr).

Članak 16. Odgovornosti

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

  • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;
  • (ne)funkcioniranje interneta, i https://www.jamnica.hr/ i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
  • ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba. Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;
  • Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

 

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihovi osobni podaci (ime, prezime, e-mail adresa, kontakt telefon) obrađuju  u svrhu provedbe i objave rezultata ovog Nagradnog natječaja te će se isti čuvati godinu dana od dana završetka Natječaja. Dobitnik u svakom trenutku možete povući dopuštenje za korištenje podataka slanjem zahtjeva na e-mail dpo@jamnica.hr. Osobni podaci se obrađuju u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i drugih važećih pravnih propisa o zaštiti privatnosti. Organizator isključuje odgovornost za postupanje ili propuštanje sudionika u svezi korištenja ili zlouporabe Internet aplikacije i/ili bilo kojih dostupnih podataka, informacija ili sadržaja, kao i za bilo kakve posljedice koji iz toga proistječu za sudionike, ostale korisnike aplikacije ili treće osobe. Svaki sudionik ili drugi korisnik internet aplikacije snosi vlastite troškove u svezi sudjelovanja, uključujući, primjerice, troškove pristupa Internetu. Organizator ne odgovara sudionicima ili drugim korisnicima aplikacije za troškove softverske i/ili hardverske opreme koju koriste ili troškove u svezi korištenja elektroničkih komunikacija radi pristupa aplikaciji i/ili bilo kojim dostupnim fotografijama, informacijama, podacima ili drugim sadržajima. Organizator ne odgovara za eventualnu štetu koja nije nastala uslijed namjere ili krajnje nepažnje Organizatora: 1. koju sudionik, drugi korisnik aplikacije i/ili treće osobe prouzroče ili pretrpe u svezi korištenja Internet aplikacije i/ili bilo kojih fotografija, informacija, podataka ili drugih sadržaja suprotno odredbama ovih pravila i važećih pravnih propisa, uključujući, primjerice, zlouporabe korisničkog računa sudionika; 2. prouzročenu drugim sudionicima, ostalim korisnicima Internet aplikacije i/ili trećim osobama povredom tuđih prava postavljanjem, objavom ili korištenjem fotografija ili drugih materijala sudionika; 3. nastalu sudionicima, drugim korisnicima aplikacije i/ili trećim osobama uslijed privremene ili trajne nedostupnosti, izmjena, odnosno uklanjanja pojedinih materijala, funkcija, podataka, korisničkih računa ili Internet aplikacije Organizator zadržava pravo da prekine, otkaže, obustavi ili izmijeni Natječaj, ako nastupe nepredvidive okolnosti, koje bi kočile normalan tijek natjecanja. Navedene okolnosti uključuju posebno, neuspjeh hardvera ili softvera, pojavu programskih pogrešaka ili računalni virus, neovlaštene intervencije trećih osoba, kao i mehaničke, tehničke i regulatorne probleme koji su izvan kontrole i mogućnosti utjecaja od strane Organizatora.

Članak 17. Porezi

Dobitnik, kao ni bilo tko od Sudionika, ne snosi nikakve poreze povezane s ovim kreativnim natječajem.

Članak 18. Nadležnost suda

Sudionici Natječaja sudjelovanjem pristaju na pravo Organizatora na tumačenje ovih Pravila, te prihvaćaju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati komisija Organizatora.

Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

U slučaju spora između Sudionika Natječaja i Organizatora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. 

U Zagrebu 8.10.2020.

Predsjednik Uprave

Dario Šalić

Članica Uprave

Mirjam Marasović Ćurčić

Izjava:

Sudjelovanjem u Natječaju, dajem svoj izričit pristanak  Organizatoru, da prikuplja i obrađuje moje osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresa, kontakt telefon) za potrebe provođenja Natječaja kao i budućeg kontaktiranja u svrhu promidžbe proizvoda i usluga Organizatora.

Ovom izjavom dajem svoj izričit pristanak da u slučaju osvajanja nagrade Organizator objavi moje dostavljene osobne podatke u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, te da ih koristi u promidžbene svrhe ako je to potrebno, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto.

Ovom izjavom suglasan/suglasna sam da je sadržaj prijave od sada vlasništvo Organizatora, te se obvezujem suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru na osnovi prava korištenja i/ili vlasništva navedenog Odgovora.

Također sam suglasan/suglasna da Organizator može o svome trošku sa mnom komunicirati pisanim putem o samom kreativnom natječaju u razdoblju od 3 mjeseca nakon završetka kreativnog  natječaja.

____

Nagradni natječaj je završio. Dobitnice su: Kristina Ilić i Kristina Horvat.

09.10.2020.

Pravila nagradnog natječaja: Jamnica Botanica te vodi na CineLady

Na vrh

Pročitao si sve članke!

Otvori JaKUHAM, izaberi svoju priču i začinu ju kako najviše voliš
© 2020. Jamnica plus d.o.o. Sva prava pridržana.